جایزه امین‌الضرب (آغازگر صنعت چهارم) – Fanap Tech
 طراحی سایت