رتبه یک شورایعالی انفورماتیک در سه رشته – فناپ‌تک
 طراحی سایت