عضو کمیسیون بانکداری دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای – فناپ‌تک
 طراحی سایت