عضو کمیسیون بانکداری دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای – Fanap Tech
 طراحی سایت